Verkoopsvoorwaarden Westtoer

Westtoer is het autonoom provinciebedrijf voor toerisme en recreatie van de provincie West-Vlaanderen. Westtoer levert diensten (bv. consultancy) en biedt ook goederen (bv. kaarten, brochures, …) aan.

 

De volgende verkoopsvoorwaarden zijn algemeen van toepassing:

 

 • Onze facturen zijn betaalbaar van rechtswege en zonder ingebrekestelling uiterlijk 1 maand na de factuurdatum.
 • Klachten omtrent de factuur worden alleen aanvaard binnen de 2 weken na de factuurdatum. Elke klacht moet verplicht schriftelijk en aangetekend gebeuren.
 • Bij niet- of bij gedeeltelijke betaling krijgt de klant achtereenvolgens een herinnering en een ingebrekestelling.
 • De verwijlinteresten bij laattijdige betaling van de facturen bedragen 1,5% per maand en deze interesten kunnen aangerekend worden zonder ingebrekestelling van rechtswege vanaf de vervaldag van de facturen.
 • Ingeval van niet-betaling van de factuur op de vervaldag, ten gevolge van nalatigheid of kwaadaardigheid, en na ingebrekestelling, kan het factuurbedrag ambtshalve met 10% verhoogd worden als forfaitaire schadevergoeding wegens buitengerechtelijke kosten.
 • Alleen de rechtbanken van Brugge zijn bevoegd voor eventuele geschillen met betrekking tot facturen van Westtoer apb.

 

Voor de goederen (kaarten, brochures, …) zijn er bijkomende bepalingen die hieronder vermeld staan. Die bepalingen hebben voorrang op de algemene bepalingen als ze er van afwijken.

 

De verkoopsvoorwaarden van Westtoer apb bevatten algemene en specifieke voorwaarden. De specifieke verkoopsvoorwaarden bevatten bepalingen voor bepaalde producten en/of types klanten; ze hebben voorrang op de algemene voorwaarden, in het geval ze er van afwijken.

 

De verkoopsvoorwaarden regelen de volledige contractuele relatie tussen Westtoer apb en de klant. Elke afwijking hiervan dient het voorwerp uit te maken van een aparte, geschreven overeenkomst. De niet-uitoefening door Westtoer apb van haar rechten bepaald in deze voorwaarden, kan niet beschouwd worden als een afstand van haar recht dit wel te doen in de toekomst.

 

Westtoer heeft het recht deze verkoopsvoorwaarden op elk ogenblik en zonder voorafgaande verwittiging te wijzen. De wijzigingen worden van kracht voor alle aankopen vanaf het ogenblik dat ze op de website verschijnen, of op een latere door Westtoer expliciet vermelde datum.

 

Algemene voorwaarden

Verkoper

De verkoper is Westtoer apb, met maatschappelijke zetel op
Koning Albert I-laan 120
8200 Brugge Sint-Michiels
Tel.: +32 (0)50/ 30 55 00
E-mail: info@westtoer.be

Het BTW-nummer is BE 0267.388.418.

Soorten verkopen

We maken een onderscheid in de verkopen volgens product en volgens type klant

 

Producten

 • Te betalen producten: vooral kaarten van wandel-, fiets-, ruiter-, auto- of skeelerroutes en van wandel- of fietsnetwerken, maar bv. ook boeken.
 • Gratis brochures: promotionele publicaties die gratis zijn.
 • Te betalen tickets voor evenementen die (mee) door Westtoer worden georganiseerd.

 

Types klanten

 • Personen: particulieren
 • Organisaties (zoals b.v. Diensten van Toerisme).

 

De verkoopsvoorwaarden kunnen verschillen naargelang het product of het type klant.

Prijzen

 • De prijzen van te betalen producten aangegeven op de website zijn inclusief BTW en exclusief verzendingskosten.
 • De prijzen van de producten van Westtoer kunnen altijd wijzigen.
 • Voor een bestelling via de website geldt steeds de prijs die van toepassing is op het moment van de bestelling.

Koper/klant

 • De persoon/de organisatie die de bestelling plaatst, wordt beschouwd als de enige koper. Enkel hij/zij is gebonden tot de betaling.
 • Een online-bestelling veronderstelt de aanvaarding door de gebruiker van de algemene en specifieke voorwaarden die op dat moment van toepassing zijn.
 • Is de koper een organisatie, dan wordt ze vooraf als klant gecreëerd en zal er een procedure worden afgesproken die een correcte bestelling door medewerkers van de organisatie toelaat.
 • Is de koper een persoon, dan wordt de online-bestelling door Westtoer apb maar aanvaard als de gebruiker zich op een voldoende duidelijke manier heeft geïdentificeerd.
 • Westtoer behoudt zich het recht voor om de gevraagde bestelling te weigeren, als ze redelijke vermoedens heeft dat de verstrekte informatie onjuist of onvolledig is.

Persoonsgegevens

Westtoer kan uw persoonsgegevens te gebruiken om u later te informeren over de aangeboden producten en/of over de regio waarop de aangekochte producten betrekking hebben. Dit gebeurt in het kader van het gerechtvaardigd belang om West-Vlaanderen te promoten en te informeren over de toeristische en recreatieve mogelijkheden in West-Vlaanderen. Indien u dit niet wenst, dan kan u ons hiervan op de hoogte stellen via www.westtoer.be/dataverwerking

Verzending

 • De bestelde producten worden op kosten van de klant, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, verzonden naar het door hem/haar opgegeven adres.
 • De door de klant te betalen verzendingskosten worden duidelijk aangegeven vooraleer de gebruiker de bestelling definitief plaatst.
 • Er kunnen verzendingskosten worden aangerekend zowel voor kaarten als voor brochures.
 • Westtoer kan met organisaties afspraken maken over verzending, waarbij de kosten geheel of gedeeltelijk door Westtoer zelf gedragen worden. Die afspraken maken het voorwerp uit van een aparte overeenkomst.

Betaling

 • De door personen bestelde producten worden opgestuurd na ontvangst van de betaling, die voor internetbestellingen alleen kan gebeuren met een elektronische betaalkaart.
 • Organisaties ontvangen voor hun bestellingen een factuur die achteraf betaald wordt. De betalingstermijn bedraagt 30 kalenderdagen na factuurdatum.

Leveringstermijn

 • Westtoer streeft ernaar bestellingen binnen de 2 werkdagen (m.u.z. van feestdagen) over te dragen aan haar verzendpartner, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld als de termijn langer is.
 • Indien – door een voorraadtekort of door omstandigheden buiten onze wil om – producten niet kunnen geleverd worden binnen uiterlijk 30 kalenderdagen na de bestelling, dan zal Westtoer apb de klant hiervan op de hoogte brengen via mail. In dit geval kan de klant er voor kiezen de bestelling te annuleren. Westtoer apb stort dan het door de klant reeds betaalde bedrag terug. 
 • Ook in geval de bestelling maar gedeeltelijk kan geleverd worden, zal Westtoer de klant via mail op de hoogte brengen. De klant heeft in dat geval de keuze om de bestelling, eventueel gedeeltelijk, te annuleren of om de bestelling te laten leveren in twee deelleveringen: het beschikbare deel direct en het niet-beschikbare deel van zodra mogelijk. De verzendingskosten worden dan gelimiteerd tot het bedrag dat zou aangerekend zijn in het geval de klant zijn levering in één keer zou hebben gekregen.
 • Eventueel teveel betaalde verzendingskosten worden door Westtoer apb teruggestort.
 • Westtoer apb kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade veroorzaakt door niet (tijdig) te leveren.

Het recht om af te zien van aankoop

 • De klant heeft vanaf de dag van levering gedurende 14 kalenderdagen het recht om af te zien van de aankoop. De klant kan dit recht uitoefenen door op eigen kosten en risico de producten terug te zenden naar Westtoer apb. Op voorwaarde dat de producten nog in perfecte staat zijn, wordt de oorspronkelijke bestelling inclusief de verzendingskosten van Westtoer apb naar de klant, terugbetaald binnen de 14 kalenderdagen na kennisgeving door de klant.
 • De door Westtoer terugbetaalde verzendingskosten worden beperkt tot de waarde van een standaardzending, als de klant oorspronkelijk een duurdere verzendoptie koos.
 • Retourzendingen kan u aanmelden op onze website: https://www.visitwestvlaanderen.be/nl/praktisch/herroepingsformulier

Problemen/klachten i.v.m. een bestelling of een levering

 • De klant wordt geacht om eventuele problemen in verband met een bestelling of een levering, binnen een redelijke termijn te melden aan Westtoer apb. Klachten worden maar aanvaard voor zover ze gemeld worden binnen de 14 kalenderdagen nadat het voorwerp van de klacht zich bij de klant heeft voorgedaan.
 • Alleen schriftelijke klachten worden aanvaard (per e-mail of per brief).
 • In geval van klachten over bestellingen of leveringen, is de aansprakelijkheid van Westtoer apb steeds beperkt tot de waarde van de betreffende producten.

Bewijsmiddelen

De klant en Westtoer apb aanvaarden in het kader van hun overeenkomst elektronische bewijsmiddelen.

Elektronische eigendomsrechten

 • De inhoud en de structuur van de websites van Westtoer apb, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data en de onderliggende databanken, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden, e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Westtoer apb of rechthoudende derden. 
 • Elke verspreiding, reproductie, verkoop of andere exploitatie van deze werken, ongeacht de wijze of de vorm ervan, al dan niet met winstbejag, is strikt verboden zonder de voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Westtoer apb.
 • Het opslaan van informatie van de websites van Westtoer in een database is uitdrukkelijk verboden.

Beperking van de aansprakelijkheid

 • Westtoer apb levert grote inspanningen opdat de via de websites ter beschikking gestelde informatie volledig en juist zou zijn. Westtoer apb kan evenwel niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op haar sites. Afbeeldingen en productbeschrijvingen kunnen in hoofde van Westtoer apb niet als bindend worden beschouwd.
 • Indien de klant onjuistheden zou vaststellen in de informatie die Westtoer via haar sites ter beschikking stelt, dan kan hij/zij Westtoer contacteren via info@westtoer.be
 • De inhoud van de sites kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving worden gewijzigd of aangevuld.
 • Westtoer apb geeft geen garanties voor de goede werking van haar sites en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor een slechte werking of tijdelijke onbeschikbaarheid ervan of voor enige vorm van rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de sites.
 • De websites kunnen hyperlinks bevatten naar andere sites of naar pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van dergelijke links impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud. Westtoer apb kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Overmacht

 • Westtoer apb is niet aansprakelijk voor overmacht die de uitvoering van deze overeenkomst vertraagt of verhindert.
 • Worden onder meer maar niet uitsluitend als overmacht beschouwd: stakingen, natuurrampen, overstroming, brand, bezetting, extreme weersomstandigheden, overheidsmaatregelen, technische defecten, verkeerd of niet-levering door de post.
 • Westtoer hoeft niet het bewijs te leveren van de onvoorzienbare of onvermijdbare aard van een dergelijke situatie van overmacht.

Eventuele nietigheid van één van de bepalingen

 • De nietigheid van één of meer onderdelen van onderhavige voorwaarden heeft in geen geval de nietigheid van de gehele overeenkomst tot gevolg doch slechts de nietigheid van het geviseerde onderdeel.
 • De overige bepalingen blijven derhalve volledig van toepassing.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

In geval van enige betwisting omtrent de verkoopsvoorwaarden of een niet in de onderhavige voorwaarden voorziene situatie, is het Belgische recht van toepassing en zijn de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Brugge bevoegd.

 

 

Specifieke voorwaarden

Specifieke voorwaarden met betrekking tot te betalen producten (kaarten ea)

 • Westtoer apb voert geregeld aanpassingen uit aan haar kaarten. Meestal zijn dat kleine aanpassingen zoals toevoegen of aanpassen van informatie waardoor de vorige versie van de kaart, in combinatie met de bewegwijzering, perfect bruikbaar blijft om de betreffende route/netwerk af te rijden of te lopen. Kleine aanpassingen worden niet aangekondigd. 
 • Het kan ook gaan om grotere aanpassingen waardoor de situatie op de (oude) kaart en de nieuwe toestand op het terrein niet meer overeenstemmen en de kaart niet meer bruikbaar is (bijvoorbeeld het toevoegen, verwijderen of verplaatsen van knooppunten en/of het ingrijpend wijzigen van trajecten). Er wordt steeds naar gestreefd om dergelijke grote aanpassingen minstens 6 maand voor het verschijnen van een nieuwe kaart aan te kondigen. We adviseren organisaties/wederverkopers daarom een voorraad aan te schaffen die de verkoop dekt voor maximum 6 maanden.
 • Als Westtoer een kaart herdrukt met grote wijzigingen, dan kunnen kaarten omgeruild worden. Alle kaarten van de laatste kaartversie kunnen gratis ingewisseld worden voor eenzelfde aantal kaarten. Indien het gaat over vorige versies dan wordt maar de helft van de kaarten geruild. Verschillende taalversies worden niet onderling omgeruild.
 • Westtoer maakt ook werk van de vernieuwing van een aantal recreatieve producten. Als we hierdoor routes schrappen dan kunnen deze geruild worden. Alle kaarten van de laatste kaartversie kunnen gratis ingewisseld worden voor eenzelfde aantal kaarten. Indien het gaat over vorige versies dan wordt maar de helft van de kaarten geruild. Verschillende taalversies worden niet onderling omgeruild.
 • Deze omruiling van kaarten is alleen mogelijk met organisaties/wederverkopers, niet met personen. 

Brochures

 • Geen recht om af te zien van de aankoop
 • In tegenstelling tot hetgeen bepaald is bij de algemene voorwaarden, worden gratis brochures die bezorgd werden aan de klant, nooit door Westtoer apb teruggenomen.

Tickets voor evenementen

 • Geen fysieke tickets
 • Er zijn geen fysieke tickets voor evenementen.
 • Een inschrijving wordt bevestigd door een bevestigingsmail die geldt als inschrijvingsbewijs.
 • Op het evenement kan gevraagd worden dat de koper zijn identiteitsbewijs voorlegt, om de geldigheid van de inschrijving na te gaan.

Definitieve inschrijving

 • De inschrijving voor een evenement gebeurt op het ogenblik van het verzenden van de bevestigingsmail.
 • Ze is echter pas definitief na ontvangst van de betaling.
 • De aankoop wordt als nietig beschouwd indien het ticket niet betaald is uiterlijk 7 kalenderdagen na het versturen van de bevestigingsmail.

Verbod op het doorverkopen van tickets

Tickets voor evenementen mogen niet doorverkocht worden aan derden, noch in een commerciële relatie aan derden worden overgemaakt.

Recht om af te zien van de aankoop

 • De koper van een ticket heeft het recht om af te zien van zijn/haar aankoop.
 • Zoals bepaald in de algemene voorwaarden, heeft hij/zij daarvoor een termijn van 14 kalenderdagen. Deze termijn wordt evenwel gelimiteerd tot 24u voor de aanvang van het evenement. Dat betekent dat het recht om af te zien van de aankoop vervalt op het tijdstip 24u voor de start van het evenement.
 • Afzien van de aankoop van een ticket is in principe kosteloos tenzij uitdrukkelijk anders vermeld bij de bestelling.

Beperking van de aansprakelijkheid

Westtoer apb kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade of nadeel door wijzigingen van plaats, prijs of datum, noch door annulatie van het evenement.

Terugbetaling van een ticket

 • Een ticket wordt alleen terugbetaald wanneer het evenement wordt afgelast of bij een correcte uitoefening van het recht om af te zien van de aankoop.
 • Een eventuele terugbetaling gebeurt aan de oorspronkelijke koper.
 • De koper van een ticket die niet opdaagt op de dag van het evenement, heeft geen recht op terugbetaling.
 • Ook in geval van verlies of diefstal worden tickets niet teruggenomen of omgeruild.